Điểm thăm quan tại VQG Tràm Chim

Tuyến 1
Từ Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Du lịch Sinh thái và Giáo dục Môi trường a Trạm C4 a Trạm Phú Thọ a Trạm Phú Thành B a Trạm C1 a Đài Quan sát số 3 a Kênh Mười Nhẹ a Trạm Phú Đức 2 a về Trụ sở Trung tâm DVDLST&GDMT, với tổng chiều dài là 36 km.
Phương tiện đi: Tắc ráng Composite (12 chỗ)

Tuyến 2
Từ Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Du lịch Sinh thái & Giáo dục Môi trường a Trạm C4 a Đài Quan sát số 3 a Trạm C1 a Trạm Phú Hiệp a về Trụ sở Trung tâm DVDLST&GDMT, với tổng chiều dài là 29 km.
Phương tiện đi: Tắc ráng Composite (12 chỗ)

Tuyến 3
Từ Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Du lịch Sinh thái & Giáo dục Môi trường a Trạm C4 a kênh Mười Nhẹ a Đài QS số 3 a về kênh Mười Nhẹ a trạm Phú Đức 2 a về Trụ sở Trung tâm DVDLST&GDMT, với tổng chiều dài là 25 km.
Phương tiện đi: Tắc ráng Composite (12 chỗ)

Tuyến 4
Từ Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Du lịch Sinh thái & Giáo dục Môi trường a Kênh A3 a Trạm Quyết Thắng a Kênh Cà Dâm a về Trụ sở Trung tâm DVDLST&GDMT (Khu A2 – 17 km).
Phương tiện đi: Tắc ráng Composite (12 chỗ) hoặc xuồng.

Tuyến 5
Từ Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Du lịch Sinh thái & Giáo dục Môi trường a Trạm C4 a Kênh Mười Nhẹ a trạm Phú Đức 2 a về Trụ sở Trung tâm DVDLST&GDMT, với tổng chiều dài là 12 km.
Phương tiện đi: Tắc ráng Composite (12 chỗ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *