Thông tin cần biết khi đi du lịch Cù Lao Chàm

BAN QUẢN LÝ DU LỊCH CÙ LAO CHÀM
Thôn Cấm, xã Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam
ĐT/fax: 0510.3930.303 – hotline: 0987443825
Email: bqldulichclc@gmail.com

BQL KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM
Số 02, Nguyễn Dục, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103.813.165
Fax: 05103.813.265

TT TRUYỀN THÔNG BẢO TỒN BIỂN
Thôn Cấm, xã Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: 05103.930.214
Fax: 05103.930.191

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *