Chiếc cầu gỗ ở làng Chăm

Chiếc cầu gỗ đặc trưng từ bến sông để đi lên một ngôi nhà sàn

Chiếc cầu gỗ đặc trưng từ bến sông để đi lên một ngôi nhà sàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *